ประโยชน์ของระบบฝากขายที่เป็นมาตรฐานของฝากคุณรักไทยโดยชนิภาของฝากคุณรักไทย